Björklunda Historik

Bostadsområdet Björklunda i Torsång Borlänge Dalarna

På denna sida kommer historik att finnas kring bostadsområdet Björklunda i Torsång Borlänge kommun.

/karta.jpg

Om området och dess tillkomst.

Området benämndes ursprungligen Etapp 11 och omfattade ursprungligen 54 tomter varav 30 st var avsedda för gruppbebyggelse och 24 st för styckebyggen. Av dessa reserverades ursprungligen 20 småhus l grupp samt 5 tomten för styckebyggen  för pensonal vid de statliga verken. Byggstarten inom denna etapp skedde 1978 och inflyttning påbörjades till skolstarten 1979. Antal tomter kom att justeras  till total 70 st varav 27 grupphus och 43 styckebyggen.

Bebebyggelse kom  att ske enligt följande:

Skiss över bebyggelse och gatunamn.

/oversiktsbild-bjorklunda.jpg

Huginvägen 20 st grupphus av olika typer, suteränghus, 1,!/2 - planshus och 1-plans hus. Av dessa var följande nummer reserverade för anställda på Vägverket nr 2, 3, 7, 10, 11, 14, 18.

Friggavägen 7 st grupphus av olika typer 1,!/2 - planshus och 1-plans hus. Av dessa var följande nummer reserverade för anställda på Vägverket nr 2 och 3.

Ymervägen 18 st styckebyggda hus av olika typer med och utan källare. Av dessa var följande reserverade för anställda på Vägverket nr 1, 5, 8, 9, 10, 13.

Heimdalsvägen 25 st styckebyggda hus av olika typer med och utan källare. Av dessa var följande reserverade för anställda på Vägverket nr 1, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23.

(Viss reservation för att någon reservation för anställda på Vägverket saknas.)

Inflyttning påbörjades 1979 och i maj 1980 fanns 188 innevånare i området på ett 50-tal adresser. En första intern telefonlista upprättades 1980 av Harald Skölving. Ytterligare 8 interna telefonlistor kom att upprättas varav den senaste jag har är från februari 2009.

40% av fastigheterna bebos av de ursprungliga ägarna efter 40 år och 30% av fastigheterna bebos av den andra ägaren. Antalet innevånare har varierat över åren men har som mest haft över 230 boende när området var färdigutbyggt på mitten av 1980 talet, idag är många beoende pensionärer och antal personer som bor här är år 2022 149. I flera fall har yngre familjer nu börjat ersätta den första generationens boende här, men de som bosatts sig här vill bo kvar så länge som det är möjligt. Den äldsta boende personen är 88 år. 

Gemnsamma anläggningar:

Båtbrygga

Ca år 1982 kom området att tillverka en flytbrygga för boende i området. Där ca 30 delägare fanns. Den tidigaste förteckningensom jag har är från 1988. Utbyggnad och utbyte kom att ske i flera omgångar under 1990-talet och år 2000 fanns 40 delägare i bryggan. År 2001 bildades föreningen Björklunda brygga med stadgar.  Därefter har ett antal utbyggnader och förbättringar skett fram till 2016. År 2021 ersattes den gamla bryggan med en helt ny flytbrygga. Föreningen har drygt 50 medlemmar 2022. Bryggan är bevakad sommartid alla dagar.

/bryggan-2021.jpg

Nya flytbryggan 2021

/aldre-brygga.jpg

Äldre bryggan med fast första del.

Telekommunikation bredband och fiber.

Ursprungligen hade alla trådbunden telefon som började på nummerserien 0243 60XXX. Några mobiltefoner var inte aktuella vid inflyttningen 1979.  År 1987 i samband med en 50 års uppvaktning använde vi en stor mobiltelefon för att ringa in till jubilaren som då fyllde 50 år.

Många började senare att skaffa sig modem och (ADSL) till sitt fasta teleabonnemang. År 2010 tillsattes en arbetsgrupp för att ordna fiberanslutning i området. Drivande i arbetsgruppen var Harald Skölving. Efter utredning fick vi ett erbjudande från Borlänge energi att ansluta till fiber.  Ett förmånligt erbjudande gick ut till alla 70 fastigheterna minst 60% måste tacka ja för att det skulle komma till stånd. 44 fastigheter av 70 tackade ja vilket var precis på gränsen att fiber skulle komma till stånd. Detta var färdigt i april 2011. På Huginvägen tackade 10 av 20 ja, på Friggavägen tackade 2 av 7 ja, på Ymervägen tackade 10 av 18 ja, på Heimdalsvägen tackade 22 av 25 ja. I efterhand är det säkert många som ångrat sig. Hur många fastigheter som anslutit sig senare vet jag inte.

/fiber-bjorklunda.jpg

Fiber installeras i området

Dansbanan

En dansbana byggdes mot sjön vid heimdalsvägens slut 1982. Frivillig gåva lades av ett antal personer så att virke skulle kunna köpas in. Dansbanan är 2022 i dåligt skick men finns fortfarande kvar. En midsommarstång hämtades från Haganäs och sattes upp 1983. Även denna är i dåligt skick men finns kvar 2022.

/dansbanan.jpg

Dansbanan med aktiviteter 

/dansbanan2.jpg

Dansbanan 2021

Tidiga föreningar och aktiviteter med koppling till området.

Tidigt bildades en Vi Unga förening i området där många barn och ungdomar som bodde i området blev medlemmar.  Det gjordes många utflykter med övernattning och andra aktiviteter i anslutning till föreningen. Programtävlingar var ett populärt inslag, där en grupp så småningom från Torsång vann en Sverigefinal inom Vi Unga.

Torsångs Folkdansare bildades i början av 1980 talet mycket tack vare boende i detta området. Uppmärksammade midsommarfiranden skedde i samarbete med Torsångs Hembygdsförening och Torsångs IF med bl a två TV sändningarden första år 1991.

Lördagar med morgongympa i Torsångs skolas gymnastiksal  genomfördes under slutet på 80-talet och fram till början på 90-talet.

Många i området har varit engagerade i Torsångs IF fotboll, tennis mm. (Klubben med studs som slogan var på 80-talet) Fotbollsverksamheten har lockat många ungdomar liksom fler av de boende har varit tränare och ungdomsledare i denna förening bland annat jag själv med ett framgångsrikt 1976 lag.

Motionsspår/naturstigar.

I området finns ett fantastisk motionsspår och naturstigar med i underbar miljö. Detta har möjliggjorts genom Hans Astemarks stora engagemang som skött om spåret och naturstigarna i ur och skur.  Villdu följa med på en promenad kan du klicka på denna text.

Musikbegåvningar uppväxta i området.

Många musikintresserade ungdomar  har växt upp i detta område. Den mest kända 2022 är Moonica Mac som egentligen heter Lisa Bromander men som barn Lisa Thoréus.  Övriga proffisionella artister musikersom växt upp här är Nils Klöver en International guitar virtuoso,  Olle Holmgren verksam i Norge och är den första personen någonsin att ha en kandidatexamen i klassisk gitarr och samtidigt en magisterexamen i sång från Norges Musikhögskola, Helena Magnusson Operasångerska Sopran bosatt i Malmö Många andra  ungdomar som växt upp här har deltagit på de hemvändarkonserter som anordnats i Torsångs kyrka under årens lopp.

En sammanfattande kommentar och tips ifall man vill veta mer

Ett fantastiskt område med hög trivselfaktor!

Det som önskar detaljerad information om området dess historiska innevånare m.m. kan ta kanotakt med mig som samlat mycket fakta om detta område.

De första bilderna av bostadsområdet Björklunda tagna 1978.

/bjorklunda-3.jpg

Uppe vid nuvarande Huginvägen

/bjorklunda-2.jpg

Ungefär där Ymervägen finns idag

/bjorklunda-1.jpg

Även denna bild ungefär vid Ymervägen

/heimdalsv-1979-0001.jpg

Husbygge Heimdalsvägen 18 1979

/heimdalsv-1979-0003.jpg

Första husen vintern 1979/1980 Heimdalsvägen 17 och 19