Uvbergsviken

Sidan består av flera skeden i frågan kring ny bebyggelse vid Uvbergsviken.

För att komma till information om den nu aktuella fördjupade översiktsplanen för Runn/Ösjön får du gå till slutet av sidan.

Historiken kring detaljplan Uvbergsviken!

Laglighetsprövning bedöms i första hand kunna omfatta undantaget för strandrätten 100 m.

På denna sida kommer viss vägledning att finnas.

"Kommunens beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet berör, om det gått honom eller henne emot, till mark- och miljödomstolen. Man får dock endast överklaga om man har lämnat skriftliga synpunkter under detaljplaneprocessen till kommunen som de inte beaktat i planen. Ett överklagande av en detaljplan skiljer sig från överklagande av de flesta andra beslut. Vid klagan på andra beslut brukar domstolen överpröva om kommunen har gjort rätt, men i mål om överklagande av detaljplaner är domstolen istället begränsad till att pröva om kommunen gjort fel, närmare bestämt om beslutet strider mot lag. Detta innebär att överprövningen är begränsad"

En sakägare har normalt en starkare ställning än övriga. Därför är det en styrka att ett antal sakägare överklagar för att vara säker på att domstolen tar upp fallet.

Överklagandet skall adresseras enligt följande.

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Inlämnas eller skickas till:
Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 
Stadshuset, Röda vägen 50
781 81 BORLÄNGE
E-post [email protected]

Diarienummer 2019/237 skall anges på handlingen.

Sista dag att lämna in överklagandet är tisdagen den 7 januari 2020. OBS kontrollera detta datum så inget ändrats så att handlingen kommer i rätt tid. Postgången är svår att lita på. Det är OK att både lämna in handlingarna och e-posta dessa parallellt.

Säkrast att lämna in handlingen och få en bekräftelse på att den lämnats in. Kanske går att samordna inlämning ifall någon/några önskar hjälp med detta.

Kommunen gör en rättidsgranskning och skickar det därefter till Mark och Miljödomstolen på den ort där målet skall hanteras.

2019-12-31!

Vid inlämning av överklagande i receptionen i Borlänge Stadshus har framkommit att inget mottagningskvitto kan ges. Fråga har ställts till Kommunen om varför detta ej kan göras och vilka instruktioner som gäller för personalen där.  Så snart svar finns kommer detta att läggas ut. 

Frågan om när en handling anses inkommen finns beskrivet på ett antal sidor på internet. Bifogar nedan ett exepel på text.

nar-ar-en-handling-inkommen.pdf

Kostnader för överklagande
Det kostar ingenting att överklaga ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den som överklagar kan inte heller komma att behöva stå för motpartens kostnader i domstolen.

Omfattning 

Överklagandehandlingen är inte svår att skriva, den behöver inte vara särkilt omfattande men måste innehålla vissa delar se i exempet nedan. Bra att känna till är att det inte möter några hinder att begära anstånd med att få inkomma med kompletterande uppgifter till sin inskickade
överklagan inom en rimlig tid efter den 7 januari (vilket bör vara
ca 3–4 veckor med hänsyn till helger och antal handlingar i
ärendet).

Exempel på överklagandehandling som kan laddas ner av intresserad för att nyttja som underlag.

Filen nedan  finns i PDF och Word

exempel-overklagande-yrkande-och-grunder.docx

exempel-overklagande-yrkande-och-grunder.pdf

OBS! Viktigt att påpeka när detta expedieras är att SAMTLIGA ägare av en fastighet måste underteckna då annars överklagandet kommer att avvisas. Dokumentet är för för två ägare som kanske är vanligast. Är endast en ägare är ju ok att denna ändå undertecknar ensam. Finns fler ägare än två så ska även de underteckna vilket kan ske på bilaga.

Brevet hur man överklagar har gått ut till sakägarna. Detta finns här nedan som en PDF fil. Överklagandet skall skickas/ lämnas till: Kommunstyrelsen, Borlänge kommun, 781 81 BORLÄNGE

skrivelse-till-sakagare-hur-man-overklagar-borlange-kommun.pdf

2019-12-31!

Om personer som överklagar avvisas av domstolen som ej behöriga kommer ett exempel på hur man överklagar ett sådant beslut att finnas här under januari månad 2020.

2020-01-04! Uppdaterad 2020-05-04

Händelse- /Loglista över antagen Detaljplan för Uvbergsviken delplan 2 Torsång Borlänge Kommun. Utgåva 4.

handelse-loglista-detaljplan-uvbergsviken-202000504.pdf

2019-12-31!

Nedan finns utdraget från Kommunfullmäktiges omröstning gällande antagande av Delplan 2 Uvbergsviken. Här framgår hur våra förtroendevalda politiker röstade. 

sa-rostade-politikerna-om-detaljplan-uvbergsviken.pdf

2020-01-15!

15 st överklaganden har lämnats in till och med den 7 januari varav 5 sakägare, 9 övriga boende/fastighetsägare i närområdet samt 1 intresseförening. Handlingarna har skickats till Mark och Miljödomstolen i Nacka från Borlänge kommun den 13 januari 2020.
Ett kompletterande underlag "exempel" kommer att tas fram under januari 2020 som kan komplettera överklagandeskrivningarna.

2020-01-16!

För den som undrar hur Mark och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt hanterar överklagandemål gällande typ detaljplaner finns följande dokument som jag sammaställt från domstolens hemsida.

hantering-av-overklagandemal-vid-mark-och-mijodomstolen-nacka-tingsratt.pdf

2020-01-24!

Besked från Nacka Tingsrätt att man beviljat anstånd för kompletteringar till den 7 februari 2020 för de som begärt detta.

Ett exempel på komplettering beräknas finnas här efter 18.00 3 februari 2020.

Nytt 2020-02-03!

Ett underlag avseende komplettering har nu tagits fram avseende överklagande Uvbergsviken och för de som begärt anstånd till den 7 februari med att inkomma med komplettering.

Att notera att denna handling skall undertecknas av berörd/berörda fastighetsägare med namnunderskrift/er och adress.

Skickas sedan per post så det är framme senast den 7 februari till

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Box 69
131 07 Nacka

Går att skicka via e-post men då måste man skriva ut dokumentet och underteckna detta. Sedan skanna in dokumentet med underskriften och därefter e-posta dokumentet till: [email protected]

utveckling-av-talan.pdf

utveckling-av-talan.docx

Observera att detta är ett förslag, som tagits fram och där varje fastighetsägare givetvis själv avgör om man vill använda underlaget eller inte eller eventuellt nyttja det för att göra egna justeringar.

Denna komplettering skickas direkt till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen som anges i dokumentet och skall ej skickas via Borlänge Kommun.

Nytt 2020-02-12!

Åtta stycken har inkommit med komplettering till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Därutöver har en begärt och fått förlängt anstånd till 17 februari att inkomma med komplettering.

Nytt 2020-02-23!

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har nu skickat en skrivelse till Borlänge Kommun där de har fram till den 17 mars 2020 på sig att yttra sig över de överklagningshandlingar som kommit in.

Nytt 2020-03-24!

Borlänge Kommun har begärt anstånd om att få förlängd tid till den 24 mars med att inomma med sitt yttrande över de överklagningshandlingar som inkommit i ärendet. Detta har beviljats av Mark- och miljödomstolen.

2020-04-05

Borlänge kommun har skickat följande yttrande till Nacka Tingsrätt Mark o Miljödomstolen den 25 mars 2020.

yttrande-kommun.pdf

2020-04-06!

Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet!

Dom nedan.

nacka-tr-p-409-20-dom-2020-04-06.pdf

2020-04-28

Domen har nu vunnit laga kraft och Borlänge kommun överklagar inte domen. I tidniningartikel anger kommunens talesperson Ronny Beijer bl. a. följande

– Länsstyrelsen bedömde att det skulle vara möjligt att genomföra så vi gick fram med det.
Därför blev ansvariga politiker en aning förvånade över att mark- och miljödomstolen sa nej.

– Vi får prova någonting annat och titta på om vi kan bygga någon annanstans.

Skrivelse från Nacka tingsrätt MMD 2020-04-30

Laga kraft
Dom, 2020-04-06
Mål nr: P 409-20

Nytt 2020-05-30!

På P4 Radio Dalarna Dalanytt 12.30 uppges att Kommunen övergett planerna på att bebygga Uvbergsviken och istället ska satsa på Oberget norr Ornäs. Här finns en inspelning av vad som sades om detta i ovanstående sändning.

Uvbergsvikens naturstig fotopromenad upplagd i november 2020 kicka på denna text kommer du dit.

Artikel i Bygd och natur December 2020

artikel-i-bygd-o-natur-nr-3-4-2020.pdf

Detta innebär i nuläget att Uvbergsviken är räddad med sin badplats sina fina motionsspår, svamp och naturtillgångar. Jag/vi hoppas att det så förblir för kommande generationers fromma!

Svar på fråga från Borlänge kommun  avseende den information Borlänge kommun gått ut med om pågående detaljplanearbete 2021-01-11.

Fråga: I den information som publicerades idag kring Oberget stod följande text:

Fler bostäder i sjönära lägen planeras att byggas vid Storsten och Uvbergsviken, där detaljplanearbete pågår.

Önskar svar på från kommunen om vilka områden som avses gärna kartor och beskrivning. Svar erhölls 2021-01-11. Se nedan text.

"Informationen du nämner är inte helt aktuell, den ligger kvar sedan tidigare och skulle egentligen ha tagits bort i samband med dagens uppdatering av sidan. Tack för att du upplyste mig om detta.

De områden som avsågs syns i bifogade kartor. Den information du hittade stämmer inte längre helt, planarbete pågår i Storsten för att möjliggöra bostadsbebyggelse men är pausat i väntan på fler utredningar. Vad gäller Uvberget så är ett område utpekat för bostadsbebyggelse i den gällande Översiktsplanen, men något detaljplanearbete pågår inte. Texten på hemsidan är gammal och skrevs innan den då aktuella detaljplanen i Uvbergsviken överklagades. 

Emilie Cedervärn

Planarkitekt

Borlänge kommun

Plan- och markkontoret

Samhällsbyggnadssektorn

Ny information 18 augusti 2021.

Borlänge kommun och Falu kommun har arbetat fram en ny reviderad översiktsplan som är ute för samråd till de politiska partierna i Borlänge vilka ska yttra sig senast 18 augusti 2021 om förslaget. Kommuninnevånarna har ej fått information om denna. Men detta finns i kommunens diarium diarienummer 2021 1428 . Har begärt handlingarna, men ännu ej fått. I den utgåva som gått ut för samråd är åter Uvbergsviken upptagen för byggnation (förskola/äldrebeoende) vad avser grus/parkeringsyta vid badet och i anslutning till naturstigen. Jag söker mer information om detta och kompletterar så snart jag vet mer.

19 augusti Svar från Borlänge kommun på begäran att få ta del av handling om översiktsplan.

Beslut: Begäran att lämna ut begärd handling avslås. Motivering till beslut: Handlingen är inte allmän.

XX har den 18 augusti 2021 begärt att få ta del av handling dnr 2021/1428 ”FÖP Runn samrådsunderlag-Synpunkter senast 18/8. Ärendet är i demokratisk process och politiskt beslut kommer troligtvis att tas den 21 september 2021. Efter beslut blir handlingen allmän och kommer då att kunna läsas av alla. Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga

Notering : Lite intressant i texten ovan. Ärendet är i demokratisk process men kommuninnevånarna får ej ta del av innehållet. 

Efter att följande frågor ställts om avslaget på min begäran har svar inkommit 20 augusti från kommunens registrator.

Se frågor och svar nedan.

Frågor;

Hej!

Med anledning av avslag på min begäran är min frågor följande.

Består ert webbdiarium av både allmänna handlingar och utkast eller koncept till kommunens  beslut eller skrivelse och andra därmed jämställda handlingar som inte har expedierats. ?

Kommer den begärda handling tas om hand för arkivering?

Svar ;

Hej igen!

Handlingen du efterfrågar har felaktigt registrerats i dokumenthanteringssystemet. Den tillhör fortfarande ett arbetsmaterial. När beslut tagits i frågan så registrerar vi vanligtvis handlingar och skickar för publicering i webbdiariet. Jag ber om ursäkt för vår miss,

Eventuell fortsättning kring hanteringen kommer att redovisas här. 

Vi som arbetat med frågan "Rädda Uvbergsviken" kommer även fortsatt att bevaka vad som sker i frågan vi kommer också att under året följa upp hanteringen av ärendet rörande kommunens tidigare agerande gällande utförda åtgärder avseende avloppsledningar som förlagts inom strandskyddat område där inget beslutsunderlag har redovisats trots begäran.

För att få en uppfattning om platsen och den trafik som gäller vid infarten där med olycksrisk cykel- gångbana, sikt, buller etc.  kan man titta på videon som finns i filen under texten här. Platsen är direkt olämplig för byggnation. Grusplanen ligger i en svacka i ett skuggområde

trafik-vag-vid-uvbergsviken-1-a_1.mp4

Ornäs detaljplan upphävd i mark o miljödomstolen 2021-09-29

Här kan du ladda ner och läsa domen. Strandrätten gäller även här. Konstigt att Borlänge kommun (inkl länsstyrelsen i Dalarna) åter beslutat om en detaljplan med detta slutresultat. Dyrt för skattebetalarna i Borlänge.

beslut-mark-o-miljo.pdf

Viktigt/Nytt 15 oktober 2021 om den nya fördjupade översiktsplanen för Runn/Ösjön som det nu skall bli samråd kring.

Inbjudan till samråd.

inbjudan-till-samrad.pdf

Först ett dokument om översiktsplaner allmänt, ett ihopklipp (Bra att veta).

Man bör notera att den inte är juridiskt bindande, den kan överklagas men bara om något formellt fel begåtts. En samrådsredogörelsen ska finnas med där alla synpunkter som kommit skall noteras. Därfor är det viktigt med synpunkter och invändningar från föreningar, boende, etc. Dessa kan ha betydelse i ett senare skede vid prövning av detaljplan.

oversiktsplanen-bra-att-veta.pdf

Vad är ett LIS område?

(Ett sätt att komma runt lagen om strandskydd min kommentar?)  Genom att utse LIS områden, skapar kommunen en bättre förutsättning att få dispens från strandskyddet i dessa geografiska områden.  I och att man anger Uvbergsviken som ett LIS område räknar man med att undantag från strandrättsreglerna vid framtagning av en ny detaljplan kan komma att accepteras med hävisning till det undantag som LIS ger möjlighet till.

om-betydelse-av-att-vara-ett-utpekat-lis-omrade-vid-senare-rattslig-provning-.pdf

Landsbygdutveckling i strandnära läge, LIS

I Översiktsplan FalunBorlänge har Borlänge och Falu kommun pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). För att förtydliga vilka platser som är lämpade för strandnära etableringar förtydligas här syfte, användning och förutsättningar för de LIS-områden som ligger inom planområdet.

LIS-områden ger större möjligheter att bygga strandnära

I Sverige gäller generellt strandskydd 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet. Under vissa omständigheter är det möjligt att få dispens eller att upphäva strandskyddet i detaljplan. Man måste då ha det som i lagstiftningen kallas ”ett särskilt skäl”. Utöver det får inte strandskyddets syften - att värna naturvärden och friluftslivet - bli negativt påverkade.

De särskilda skälen är tydligt definierade i lagstiftningen och lämnar inte utrymme för tolkning. I LIS-områden finns det möjlighet att använda två särskilda skäl som inte kan användas på andra platser. Det ena ger möjlighet att bygga nya bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse och det andra ger möjlighet att uppföra byggnader, anläggningar eller göra andra åtgärder som bidrar till landsbygdens utveckling.

Strandskyddet ligger kvar tills det upphävs

I LIS-områden ligger strandskyddet kvar till det upphävs i en detaljplan. Utanför detaljplan kan man ansöka om dispens. Innan en dispens beviljas eller innan strandskyddet upphävs i en detaljplan måste man även pröva om strandskyddets syften blir påverkade. Förutom att det krävs dispens från strandskyddet eller att en detaljplan upphäver strandskyddet så måste den sedvanliga lämplighetsprövningen göras för att se om byggnationen i övrigt är lämplig på platsen.

Här finns viktiga länkar och dokument koplat till förslaget om Ny fördjupad översiktsplan för Runn/Ösjön. 

Utdrag beskrivning LIS områden Uvbergsviken med intilliggande områden i PDF

Läs ddokomentet om du vill veta vad man föreslår avseende Uvbergsviken och Hagudden.

lis-beskrivning-utdrag.pdf

Beskrivning samtliga LIS utpekade LIS områden för Borlänge kommun i PDF inkl dokumentet ovan.

samtliga-lis-attributtext_blge-kommun.pdf

 

Aktuell LIS karta Torsång/ i förslaget

/karta-lis-torsangsomradet.jpg

Länkar till intressanta sidor gällande samrådet och materialet som nu alla har möjlighet att komma med synpunkter på.

Landsbygdutveckling i strandnära läge, LIS

https://www.foprunn.se/kampanjwebbar/fordjupad-oversiktsplan-for-runn/varden-och-hansyn/landsbygdutveckling-i-strandnara-lage-lis.html

Kartan över LIS områden

https://falun.maps.arcgis.com/apps/instant/minimalist/index.html?appid=c038febafe674c43a87695e30b2b2595

Vad tycker du? Möjlighet att lämna synpunkter fram till 15 december 2021 med adresser, frågeformulär m.m.

https://www.foprunn.se/kampanjwebbar/fordjupad-oversiktsplan-for-runn/om-planen/vad-tycker-du.html

Vad saknar jag i LIS underlaget för Uvbergsviken?

Ingen konsekvensanalys i LISdokumentet för Uvbergsviken gällande eventuell ytterligare bebyggelse. Därutöver bör följande punkter uppmärksammas

  • Trafiksituationen, kraftigt ökade trafiken redan nu, infart med stor olycksrisk. Se min video ovan. Platsen direkt olämplig med nuvarande vägsträckning och trafikflöde.
  • Avloppsfrågan hur tänker man lösa denna? Då nuvarande ledning kan ha anlgts utan de underlag och tillstånd som krävs enligt lag. Frågan måste därför utredas innan nya fastigheter ansluts till denna.
  • Konsekvenser för badplatsen, naturstigen, parkeringsmöjligheter försvinner. Ett par tillkommer. 
  • Skuggläget.

Däörutöver inget om värmecentralen vad kommer att ske med fjärrvärmeförsörjningen i området på sikt..

Texten gällande Uvbergsviken finns nedan!

Texten i förslaget LIS Dokumentet om Uvbergsviken.

Studera särskilt den rödmarkerade texten!

"Ovanför badplatsen föreslås bostäder, service i form av förskola och/eller i kombination med äldreboende. Politiskt beslut finns fattat om att etablera en förskola i Torsång. Behovet av tillgänglighetsanpassade lägenheter ökar i takt med en åldrande befolkning. Platsens är särskilt lämplig att förtäta då tillgänglighet till befintliga kollektivstråk, gång och cykelvägar är mycket god. Markens höjdläge gör även att området lämpar sig väl att utveckla med hänsyn till målgruppens särskilda behov dvs vägar och gator med minimal lutning och närhet till välutvecklad infrastruktur.

Alternativ lokaliseringar för ändamålet bostäder och service är ej aktuell i Torsång då övriga kringliggande markområden i huvudsak är bevarandevärde jordbruksmark eller områden med höga friluftsintressen, översvämningsrisk eller kraftigt kuperad. Inom 400 meter ligger Torsångsskola, vilket även det är viktigt för samordningsvinster mellan en eventuellt ny förskola. I anslutning till område bör allmänparkering säkerställas för tillkomst till rekreationsområdet, ytan bör möjliggöra för infiltration. Att möjliggöra för åtgärder som stärker allmänhetens tillkomst till badplatsen är syftet med att inkludera badviken. Badplatsen lämpar sig för åtgärder med hög tillgänglighetsanpassning både i vatten och på land. Det är exempelvis ett par parkeringsplatser för bil, torr-dass och grillplats med särskild anpassning och ramper i land och vatten. Övriga åtgärder som stärker allmänhetens tillgänglighet är ex cykelparkering, enklare byggnadsverk så som vindskydd och badbryggor. Längs vattnet ska den fria-passagen säkerställas. För gångstråk/stigar som ligger inom zonen för fripassage, får åtgärder som inskränker på det rörliga friluftslivet ej vidtas. Besöksnäringen kan gynnas när åtgärder vidtas som stärker det rörliga friluftslivet och stärker allmänhetens tillgänglighet till området. För föreningslivet gäller att enklare åtgärder kan medges inom strandskyddszonen som möjliggör utveckling av scouternas verksamhet. Det gäller endast inom området där idag föreningslivets verksamhet finns och därmed kan anses som ianspråktagen mark. Åtgärder kan beroende på dess art kräva lov, eller tillstånd från kommunen. Med enklare åtgärder avses, mindre bryggor, vindskydd, komplementbyggnad om max 30 kvm, förråd och torrdass. Utvecklingen bedöms stärka föreningslivet. Bostäderna bedöms kunna stärka underlaget för livsmedelsbutiken i Ornäs. Utvecklingen av bostäder bedöms stärka underlaget till fritids -och skola i Torsång och möjliggöra en ny förskola/äldreboende i denna attraktiva serviceort. Besöksnäringen kan gynnas genom förbättrad tillgänglighet till Ösjön. Området ansluter statlig väg. Runn runt, en regional Cykelled för reaktion och turism går längs den statliga vägen.

Beskrivning Service I Torsång finns café, värdshus, hotell/vandrarhem, drivmedel(båt/bil), hembygdsförening och museum. Förskola 1-5 år och skola F-3 samt fritids finns i Torsång. Idrott och friluftsliv i Uvbergsviken finns bland annat scoutkårsstuga, och badplats, strövområde vid Hagudden. Fotbollsplaner vid Torsångs-IP.

Vatten och avlopp (VA) Anslutning till befintligt Va-system."

Nu finns mina sinpunkter på FÖP Runn här nedan i bifogade filer.

synpunkter-fop-runn-hakan-gelin-2021-12-09.pdf

bilaga-1-synpunkter-pa-fop-runn-handelselista-hakan-gelin20211212.pdf

bilaga-nr-2-tillhor-skrivelse-fop-runn-inskckad-20211212-av-hakan-gelin.pdf

Nästa steg blir att avvakta den samrådsredogörelse som ska  upprättas.

Ny avloppsledning via Dalsjö är i full gång vid Uvbergsvikens parkering har man etblerat platskontor m.m. Ingen information kring denna finns.

/img_0798.jpg

Ytterligare information kommer att läggas upp framöver på denna sidan närmast gällande kopplingen till den kommande översiktsplanen och allt som rör denna process.